Kancelaria Audytorska 2A Sp. z o.o. jest nowopowstałą firmą specjalizującą się w audycie finansowym.
Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w 2005 roku, pod numerem KRS 0000 235484. Uprawnienie do badania sprawozdań finansowych zostało spółce nadane decyzją Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, w dniu 5 lipca 2005 r. i zaewidencjonowane pod numerem 3026.



Kancelaria Audytorska 2A Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy, a Prezesem Zarządu jest:

mgr inż. Anna Antonik- biegły rewident, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10082.

Z Kancelarią współpracują biegli rewidenci:
Mariola Mendakiewicz nr wpisu do rejestru 10100,
Elżbieta Mularczyk-Malec, nr wpisu do rejestru 10056,
Kazimierz Sierociński, nr wpisu do rejestru 3620,
Bożena Wężowska, nr wpisu do rejestru 10162,
Danuta Żabiełowicz, nr wpisu do rejestru 9875.

Biegli rewidenci : Anna Antonik, Mariola Mendakiewicz, Elżbieta Mularczyk_Malec, Bożena Wężowska i Danuta Żabiełowicz są zaprzysiężonymi biegłymi sądowymi w okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach.




Siedziba spółki
znajduje się w Gliwicach przy ulicy Dekabrystów 22.



Wszystkie usługi świadczone przez Kancelarię Audytorską 2A są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.