Informacje do oszacowania ceny za badanie sprawozdania finansowego
1. Dane jednostki:
a) nazwa
b) adres
c) NIP
d) REGON
e) telefon, fax
2. Przedmiot działalności / realizowana w roku badanym
 
3. Informacje o sprawozdaniu finansowym
a) ostatnie badanie za okres :
b) rodzaj wsytawionej opinii :
c) obecne badanie za okres :
4. Podstawowe dane liczbowe w tysiącach złotych
  Rok poprzedni
a) dzień sprawozdawczy
b) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
c) pozostałe przychody operacji
d) przychody finansowe
e) suma aktywów
f) wynik finansowy
g) zatrudnienie
5. Inwentaryzacja
  Data ostatniej inwentaryzacji Data planowanej inwentaryzacji
a) środki trwałe
b) materiały
c) towary / wyroby gotowe
d) produkcja w toku
e) środki pieniężne w kasie
6. Dane personalne
a) imię i nazwisko głównego księgowego /biuro rachunkowe
b) imię i nazwisko osoby sporządzającej
c) data wypełnienia ankiety
7. Inne informacje
a) proponowany przez jednostkę termin zakończenia badania
b) ilość egzemplarzy opinii
c) ilość egzemplarzy raportów
d) dodatkowe wymagania jednostki